Blanketter och infoblad

Punktlistorna nedan innehåller länkar till blanketter och dokument. Klicka på textraden vid respektive punkt så öppnas länken.

Brandfarlig vara

Explosiv vara

Sotning

Observera att ansökningsblanketten (formulär) inte fungerar för mobila enheter och att formulär måste ställas i ”redigera-läge” för att kryssrutorna ska fungera. Gör så här: Öppna blanketten, klicka därefter på knappen ”visa”. Nu kan du ”redigera dokument”.

Övernattning och tillfälligt flyktingboende

Observera att lokalen först måste anpassas innan övernattning får ske. Det är den som anordnar övernattningen som ansvarar för att brandskyddsnivån är tillräckligt bra. Läs vårt informationsblad och säkerställ att brandskyddsnivån har anpassats för övernattning innan du skickar informationen till Räddningstjänsten.

Observera att lokaler först måste anpassas innan de får tas i anspråk som boende. Fastighetsägaren har tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvar  för att brandskyddet är tillräckligt bra. Läs vårt informationsblad och säkerställ brandskyddsnivån innan du skickar in informationen till Räddningstjänsten. Enbart flyktingboende som drivs i verksamhetsform behöver anmälas till Räddningstjänsten. Tillfälligt flyktingboende i enskild privat bostad behöver inte anmälas.

Räddningstjänstens informationsblad

Systematiskt brandskyddsarbete

Övriga ämnen

Räddningstjänstens exempelsamling

Här hittar du exempel på hur dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete kan utformas. I samlingen finns exempel på hela och delar av ledningssystem utformade utifrån verksamhet, byggnadstyp och vilken part (ägare eller nyttjare) exemplet redovisar. Observera att vi har valt att fokusera på innehåll. Layout och format i våra exempel är enkla illustrerande skisser.

Del av ledningssystem, flerbostadshus:

Komplett ledningssystem, flerbostadshus:

Del av ledningssystem, förskola (fastighetsägare):

Komplett ledningssystem, förskola:

Räddningstjänstens och Skorstensfejarmästarens gemensamma informationsblad

Hantering av personuppgifter

Räddningstjänsten hanterar inkomna personuppgifter i enlighet med personuppgiftsförordningen (GDPR). När den sökande skickar in blanketter med personuppgifter till Räddningstjänsten samtycker man till att uppgifterna behandlas i myndighetssyfte. Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt för att hantera så lite information som möjligt och åtar sig att inte skicka personuppgifterna till tredje part i annat fall än som ett led i myndighetsutövningen.