Valborgseld

Ska du anordna en Valborgsmässoeld ansvarar du för säkerheten och att allt går rätt till. Här får du veta mer om tillståndskrav, placering, storleksbegränsning och annat du bör tänka på.

Det är den som anlägger och tänder en Valborgsmässoeld som ansvarar för elden. Om man tappar kontrollen över elden så den sprids till byggnader eller annans mark kan det leda till straffrättsliga påföljder. Inför Valborg ska man söka tillstånd hos polisen för att få anordna en Valborgsmässoeld. Det behöver man göra om tillställningen är offentlig eller sker på allmän plats, om man har gjort reklam för sin Valborgsmässoeld i tidning eller via annat media. För mindre brasor i egen förening krävs inget tillstånd, men är man osäker kontaktar man polisens tillståndsenhet (klicka här).Under valborg råder undantag från de lokala hälsoskyddsföreskrifterna som normalt anger att det är förbjudet att tända eld i detaljplanelagt område och i område med områdesbestämmelser. Kontakta miljöavdelningen i din kommun om du önskar mer information om vad som gäller kring eldning ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Enköpings kommun, Miljöavdelning nås via kommunens kontaktcenter: 0171-62 50 00

Håbo kommun, Miljöavdelning nås via kommunens växel: 0171-525 00

Att tänka på

Förbered dig så eldningen kan ske på ett säkert sätt.

  • Välj en plats som är lämplig utan risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Lämpligt avstånd är minst 50 meter.
  • Begränsa bålets volym. Tänk på att ju mindre bålet är desto kortare tid krävs för efterbevakning. Räddningstjänsten rekommenderar små bål med diameter max 4 meter.
  • Röj bålets närområde (5 meter kring bålet) från torrt fjolårsgräs och annat lättantändligt material. Vattenbegjut området om det behövs.
  • Se till att bålet bara innehåller rena fibrösa material som trä och papper. Undvik tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande eftersom det ger upphov till kraftig rökutveckling. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som ger upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling och får inte förekomma.
  • Placera bålet på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte riskerar att orsaka olägenheter, genom nedsmutsning eller besvärande lukt, för grannar eller kringboende.

Kom ihåg!

  • Den som anordnar en Valborgsmässoeld är alltid ansvarig. Den ansvarige eller annan utsedd person ska vara kvar på platsen tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Vid behov ska särskild bevakning anordnas kring närliggande byggnader och tät vegetation belägen i vindriktningen.
  • Vid hög brandrisk, stark blåst eller när eldningsförbud råder får valborgsmässoelden inte tändas.
  • Tillräckligt med brandredskap ska finnas på platsen. Exempel på brandredskap är ansluten vattenfylld brandslang som når bålet och dess närmaste omgivning. Vattentunna med hinkar, handbrandsläckare eller kombination av ovanstående utrustning kan också fungera. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
  • Det ska vara möjligt att larma räddningstjänsten från platsen. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.

Vid eldningsförbud

Om eldningsförbud råder får du inte tända din Valborgsmässoeld på grund av stor brandrisk.

Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden du kan läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud på vår sida.