Mål och Organisation


Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av lägre kostnader och högre förmåga än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.

Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och visionen är kopplad till 4 uppdrag.

 • Skador på liv, egendom och miljö förhindras genom en effektiv räddningsinsats.
 • Inga bränder uppstår i verksamheter där tillsyn genomförs enligt LSO och LBE.
 • Inga bränder uppstår på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring & brandskyddskontroll.
 • Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen första insats.

Förbundet ska tillsammans med medlemskommunerna arbeta för att nå visionen. Kompetens och resurser är främst inriktade mot att genomföra räddningsinsatser. Utöver detta uppdrag arbetar förbundet med att på olika sätt förebygga olyckor. Förbundet arbetar med följande huvudprocesser:

 • Genomföra insats
 • Myndighetsutövning
 • Stöd till den enskilde

Mål

Förbundets mål för 2023 representerar fokusområden som följs upp och där verksamheten förväntas utvecklas. Förbundets verksamhet har direkt påverkan på de flesta mättalen för målen, till skillnad från indikatorer, volymer och nyckeltal. Utöver dessa fokusområden arbetar förbundet processorienterat med ständig förbättring av samtliga förbundets processer.

 • Som mått på brandskyddet i verksamheter med tillsyn enligt LSO och LBE mäts antalet tillsyner. Detta mått är främst för den interna produktionen.
 • Sotningsverksamheten består av rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder. Denna verksamhet följs upp genom mätning av eldstadsrelaterade bränder.
 • Som mått på en effektiv räddningsinsats används uppföljning av den interna aktivitetsplanen samt utvärdering av övningsverksamhet. Dessa mått ska säkerställa personalens kompetens. AAR är utvärdering av insatser som genom erfarenhetsåterkoppling avser leda till ökad förmåga. För bränder utvärderas även insatser där brandspridning skett efter räddningstjänstens framkomst.
 • Förbundets utbildningsverksamhet syftar delvis till att ge invånarna förmåga till egen första insats och följs upp genom ett mått på allmänhetens agerande vid olyckor.
 • Förbundets aktiviteter efter insats omfattar olycksundersökning, stöd till drabbade och debitering av uppdrag. Under 2023 är fortsatt fokus på att följa upp debiteringsgraden vid restvärdesarbete.

Läs mer om Räddningstjänsten Enköping-Håbos mål i organisationens Verksamhetsplan

Organisation

Räddningstjänsten Enköping-Håbo har ett övergripande uppdrag som regleras av ägarkommunerna (Enköping och Håbo kommun) i förbundsordningen. Förbundsordningen beslutas av respektive kommuns fullmäktige.

Ägarkommunerna har lämnat över det politiska ansvaret för räddningstjänsten till förbundsdirektionen. Direktionen är därmed motsvarande räddningsnämnd för ägarkommunerna.

Förbundsdirektionen styr förbundet med årlig budget och handlingsprogram för varje mandatperiod.
Förbundschefen styr räddningstjänsten med en internbudget och en verksamhetsplan med övergripande strategier och mål för respektive delprocess.

Organisation är uppdelad i olika ledningsnivåer med olika uppgifter inom förbundet:

 • Förbundsdirketion
 • Förbundschef
 • Ställföreträdande Räddningschef, Förebyggande chef
 • Brandmästare, Styrkeledare, Kårchef

Läs mer om Räddningstjänsten Enköping-Håbos organisation

Organisationsplan