Brandfarlig vara

Brandfarliga varor är ett samlingsnamn för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

En brandfarlig gas är en gas som vid normal temperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Några av de vanligaste brandfarliga gaserna är gasol, acetylen och vätgas. Hit räknas även aerosoler.

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som är lika med eller lägre än 100 grader C. Vanliga exempel är bensin, diesel, spolarvätska, aceton mm. Vilken flampunkt en vätska har hittas på produktens produktdatablad.

Brandreaktiva varor är varor som utan att vara brandfarliga, kan orsaka eller förvärra en brand. Detta genom exempelvis oxiderande och självreaktiva egenskaper.

Hanteringen av brandfarliga varor styrs av lagen om brandfarliga och explosiva varor samt tillhörande föreskrifter. För vissa typer av hanteringar finns även informationsblad och handböcker utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dessa informationsblad är:

Hantering av gasol på restauranger
Hantering av gasol i skolor
Bensinstationshandboken 

För yrkesmässig hantering (vilket per definition omfattar: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden) av brandfarliga varor krävs i regel tillstånd. Detta gäller för t ex hantering i publika lokaler, så som skolor, restauranger, försäljningsställen etc. och arbetslokaler så som industriverksamheter, verkstäder och dyl. För att läsa mer om när du behöver söka tillstånd och hur detta går till, se sidan om hur du söker tillstånd.

Ansökningsblankett för att söka hanteringstillstånd hittas i vårat dokumentarkiv