Beredskap & förmåga

Enköpings- och Håbo kommun är uppdelade i sex insatsområden. Varje insatsområde har en brandstation som utgör en första resurs i händelse av olycka och är utrustad för att hantera de olyckor som normalt kan ske i detta område.

Beredskap

Vid större händelser kan Storstockholms räddningscentral (SSRC) använda resurser från hela förbundet, regionen eller från andra samverkande räddningstjänster. 365 dagar om året, dygnet runt så finns det räddningstjänstpersonal som kan larmas på olyckor och räddningsinsatser i våra två kommuner. Totalt har förbundet 1 insatsledare, 7 styrkeledare och 21 brandmän ständigt beredda att hjälpa vid en olycka.

Förmåga

Räddningstjänsten Enköping-Håbo har normalt en bemanning på ett befäl (styrkeledare) och två alt. fyra brandmän. Nedan redovisas vad dessa två styrkor har för dimensionerade uppgifter och vilka typer av arbetsuppgifter man kan förvänta sig att de ska kunna utföra självständigt. Vid större olyckor så larmas normalt flera styrkor och då ökar också den operativa förmåga Räddningstjänsten Enköping-Håbo har för att genomföra skadeavhjälpande åtgärder vid en olycka.

Styrka

1 styrkeledare + 4 brandmän

 • Livräddande rökdykarinsats i normal riskmiljö
 • Komplicerad losstagning av fastklämda personer
 • I Väntan På Ambulans (IVPA-uppdrag)
 • Släckinsats som begränsar brandspridning inom en byggnad

1 styrkeledare + 2 brandmän

 • Livräddande rökdykarinsats i låg riskmiljö
 • Enklare losstagning av fastklämda personer
 • I Väntan På Ambulans (IVPA-uppdrag)
 • Släckinsats som begränsar brandspridning mellan byggnader

Brandvattenförsörjning

Säkerställd brandvattenförsörjning är en viktig förutsättning för att Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska kunna uppnå målen om att kunna förhindra brandspridning mellan byggnader samt att kunna möjliggöra invändig släckinsats i stora komplexa byggnader. I tätortsområdena i kommunerna där det finns risk för snabb och omfattande brandspridning finns behov av tidig brandvattenförsörjning. I sådana områden säkerställs brandvattenförsörjning normalt genom konventionellt brandpostnät som tillhandahålls av medlemskommunerna.

I områden med verksamhet som medför en hög brandbelastning säkerställs brandvattenförsörjning genom en kombination av konventionellt brandpostnät och vattentransporter med räddningstjänstens tankfordon, där konventionellt brandpostnät saknas används räddningstjänstens tankfordon för att säkra brandvattenförsörjning. Räddningstjänstens tankfordon är en väsentlig och viktig del av brandvattenförsörjningssystemet.

Utrymning via räddningstjänstens höjdfordon

Enköping

I vissa byggnader förväntas räddningstjänstens höjdfordon vara en alternativ utrymningsväg i händelse av en brand. I Enköpings tätort har räddningstjänsten förmågan:

 • att inom 10 minuter utföra invändig rökdykarinsats eller utvändig livräddning via höjdfordon, förutsatt att det vid ut alarmering framgår ett behov av höjdfordon.
 • att inom 10 minuter utföra invändig rökdykarinsats eller utvändig livräddning via bärbar stege tom 11 meters höjd.
 • att inom 15 minuter utföra både invändig rökdykarinsats och utvändig livräddning via höjdfordon eller bärbar stege tom 11 meters höjd.

Körtidsanalysen ovan åskådliggör i vilka tätortsdelar räddningstjänsten har förmåga att i Enköping utföra utvändig livräddning enligt ovanstående förutsättningarna. I analysen har anspänningstid 90 sekunder samt 8 min körtid använts för 10- respektive 15-minuterszonen. Som tid för uppställning av höjdfordon respektive tid för stegresning har 2 minuter använts. Hänsyn har inte tagits till eventuell larmhanteringstid.

Bålsta

I Bålsta tätort har räddningstjänsten förmågan:

 • att inom 10 minuter utföra utvändig livräddning via höjdfordon, förutsatt att det vid ut alarmering framgår ett behov av höjdfordon.
 • att inom 10 minuter utföra utvändig livräddning via bärbar stege tom 11 meters höjd.
 • att inom 15 minuter utföra invändig rökdykarinsats och utvändig livräddning via höjdfordon.
 • att inom 15 minuter utföra invändig rökdykarinsats eller utvändig livräddning via bärbar stege tom 11 meters höjd.

Körtidsanalysen ovan åskådliggör i vilka tätortsdelar räddningstjänsten har förmåga att i Bålsta utföra utvändig livräddning enligt ovanstående förutsättningarna. I analysen har anspänningstid 90 s samt 8 min använts för 10- respektive 15-minuterszonen. Som tid för uppställning av höjdfordon respektive tid för stegresning har 2 minuter använts.