Tillfällig övernattning

När du sover är det svårt att upptäcka en brand. I hemmet hjälper brandvarnaren dig att vakna så att du kan släcka branden eller utrymma bostaden. På hotell måste det finnas brandlarm som ser till att du och övriga som vistas där får tidig varning om brand. Brandskydd i hotell måste vara utformat på ett särskilt säkert sätt eftersom man sover i lokaler där man inte kan förväntas hitta. Om övernattning sker i lokaler som från början inte är ämnade för övernattning måste lokalerna först anpassas så att övernattningen kan ske på ett säkert sätt.

Den som hyr ut en lokal (fastighetsägaren) har tillsammans med den som hyr lokalen (nyttjaren) ett ansvar för att brandskyddet i lokalen är tillräckligt bra för det ändamål som lokalen används för. Om en brand utbryter och människor kommer till skada kan båda parter ställas till ansvar för den skada som har uppstått. I samband med idrottsevenemang och vid andra tillfällen används ibland skollokaler, idrottsanläggningar och andra typer av lokaler för tillfällig övernattning. Det innebär att lokalerna används på ett annat sätt än vad de ursprungligen är utformade för.
Om övernattning ska ske i lokaler som inte är utformade för sovande människor måste brandskyddet först anpassas för övernattning annars är brandskyddet inte tillräckligt bra. Anpassning innebär att skyddsnivån uppgraderas till att i väsentliga delar likna brandskydd i hotell. Det finns ett allmänt råd om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar. Det allmänna rådet, som har beteckningen SRVFS 2008:3, ingår i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling. Där kan du läsa vad den statliga myndigheten anser om vilken skyddsnivå som bör gälla för den som bedriver hotellverksamhet. Av rådet framgår att det i tillämpliga delar också kan användas för tillfälliga övernattning. Du hittar det allmänna rådet på MSB:s hemsida: www.msb.se.
Räddningstjänsten Enköping-Håbo har sammanställt ett informationsblad om vad som gäller lokalt i Enköping och Håbo. Informationsbladet anger skyddsnivå för tillfällig övernattning i publika lokaler samt en checklista för kontroll inför övernattningen. Läs vårt informationsblad innan du börjar planera för övernattning.

Räddningstjänsten informerar – Övernattning i publika lokaler

Att tänka på vid övernattning i lokaler som inte är utformade för ändamålet

Anpassa lokalen innan övernattningen sker så att säkerheten är tillräcklig för sovande personer. Utse logiansvarig och informera Räddningstjänsten.

Kom ihåg!

  • Den som anordnar övernattningen ansvar för säkerheten.
  • Övernatta endast i markplan, inte i källarplan eller i lokal belägen på annat plan än markplan.
  • Lokalen måste ha tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar och ska kunna utrymmas direkt ut i det fria via fönster eller dörrar.
  • Det måste finnas heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm med möjlighet att aktivera larmet manuellt.
  • Möblering av tillfälliga bäddar och placering av packning måste ske med omsorg. Varje person ska ha minst 3 kvm att disponera i lokalens sovdel.
  • Den logiansvariges uppgift är att bevaka att lokalen uppfyller tillräcklig brandskyddsnivå och att se till att de övernattande känner till hur lokalen utryms och vilka ordningsregler som gäller.