Tillsyn

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för brandskydd. Tillsyn av brandskydd utförs med stöd av lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Vi utför tillsyn regelbundet, vid behov och genom temafokusering. Regelbunden tillsyn innebär en återkommande och omfattande värdering av byggnadens brandskydd utifrån ett helhetsperspektiv.

Vid regelbunden tillsyn används intervaller 1-6 år mellan tillsynsbesöken. Om brandskyddet är riktigt bra finns det möjlighet att förlänga intervallet med två år. Om det har brunnit en byggnad eller om någon anmäler att brandskyddet är bristande kan en behovsstyrd tillsyn utföras. En sådan tillsyn kan begränsas utifrån vad som har hänt eller vilken brist som misstänks föreligga.

Det finns många byggnader och lokaler som inte omfattas av regelbunden tillsyn. För sådana objekt kan Räddningstjänsten välja att under en begränsad period särskilt fokusera på en objektstyp (t ex bed & breakfast). Då görs först en inventering av antalet objekt. Därefter utförs tillsynsbesök i alla dessa verksamheter utifrån en på för hand fastställd skyddsnivå. Temafokusering kan också innebära ett särskilt fokus på en specifik brandskyddslösning (t ex hörbarhet hos utrymningslarm) för ett specifikt urval inom en objektstyp.

Mer information om vår tillsynsverksamhet hittar du på respektive sida om LSO och LBE.