Elda i stor omfattning


All eldning sker alltid på egen risk.
Det är den som eldar som bär ansvaret. Om du eldar och tappar kontrollen över elden så att en brand uppstår kan du ställas till svars för detta.
Räddningstjänsten avråder från all eldning under våren då torrt fjolårsgräs ligger kvar. Vi avråder också från eldning om det blåser mycket.

Elda inte om eldningsförbud råder!

Att tänka på

Förbered dig så eldningen kan ske på ett säkert sätt.
Planera och studera omgivningen innan du börjar elda:

  • Välj en säker plats utan risk för att elden sprider sig och antänder omgivningen.
  • Ha alltid släckutrustning till hands.
  • Lämna aldrig elden obevakad.
  • Elda aldrig gräs ensam, om branden sprider sig kan man behöva vara flera för att kunna återta kontrollen.
  • Se till att elden är släckt vid mörkrets inbrott.
  • Studera vindriktningen så att rök inte riskerar att spridas över allmän väg.
  • Elda inte vid hög brandrisk eller då eldningsförbud råder. Information om aktuell brandriskprognos och eventuellt eldningsförbud finns på vår startsida.
  • Elda inte vid stark eller byig vind eftersom det då råder stor risk för brandspridning om du tappar kontrollen över elden.
  • Elda inte gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skogsmark (för lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog och att 2 meter breda plöjda eller på annat sätt frigör jordytor finns som kan fungera som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns). Är du lantbrukare och har för avsikt att elda av ett större område bör du kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om dina försäkringsföreskrifter.

Vid eldningsförbud

Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden du kan läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud på vår sida.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala hälsoskyddsföreskrifter tillåter inte eldning i detaljplanelagt område eller i område med områdesbestämmelser råder. Bestämmelserna avser beslut fattade med utgångspunkt från ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

I Enköping och Håbo är det inte tillåtet att elda inom detaljplanelagda områden eller områden med områdesbestämmelser. De flesta tätorter och byar omfattas av sådana bestämmelser.
Under vissa perioder av året gäller undantag från dessa regler. Undantag från reglerna gäller enbart torrt trädgårdsavfall i begränsad omfattning. Ska du elda i större omfattning inom område som omfattas av bestämmelserna måste du först kontakta miljöavdelningen i din kommun för särskilda anvisningar.

Läs mer om lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Enköpings kommun, Miljöavdelning nås via kommunens kontaktcenter: 0171-62 50 00
Håbo kommun, Miljöavdelning nås via kommunens växel: 0171-525 00