Systematiskt brandskydd

Ansvaret för brandskyddet i byggnader och anläggningar är delat mellan fastighetsägare (ägare) och nyttjanderättshavare (nyttjare). I regel är det ägaren som har helhetsansvaret medan nyttjaren ansvarar för hela eller delar av brandskyddet i sina lokaler.

Brandskyddet ska vara tillräckligt bra för den verksamhet som bedrivs. Ju fler personer som vistas i en byggnad desto mer omfattande brandskydd behövs. Om de som vistas i en byggnad behöver hjälp för att sätta sig i säkerhet vid en brand ställs stora krav på brandskyddets utformning. För att vara säker på att brandskyddet fungerar under en byggnads eller anläggnings hela användningstid måste både ägare och nyttjare arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Därför behöver man veta hur och för vilket ändamål brandskyddet är utformat. Vet man det kan man underhålla och kontrollera sitt brandskydd, utbilda och instruera sin personal samt arbeta för att begränsa risken för att brand uppstår och sprids.

Hur gör man?

Kravet på systematik och kontinuitet förutsätter att någon form av ledningssystem används.
Begreppet ledningssystem kan låta besvärligt och krångligt men det behöver det inte vara. Begreppet är bara ett samlingsnamn för den dokumentation som du behöver för ditt brandskyddsarbete. Är brandskyddet okomplicerat räcker det med en kortfattad beskrivning av dess utformning, anvisningar om hur kontrollerna ska gå till och en loggbok över utförda kontroller. Vanligtvis räcker det med max 2-4 sidor. Är du inte riktigt säker på hur brandskyddet är utformat kan du anlita en sakkunnig som inventerar och dokumenterar det åt dig. Resten av ditt ledningssystem sammanställer du enkelt själv. Studera våra informationsblad och vår exempelsamling så får du mer tips och vägledning om hur du går till väga. Du hittar informationsbladen och exempelsamlingen via länkar nedan.

Informationsblad om systematiskt brandskyddsarbete

I våra informationsblad hittar du mer om hur man arbetar systematiskt med sitt brandskyddsarbete och hur du enklast kommer igång.

Räddningstjänsten informerar – Så kommer du (fastighetsägare) igång med ditt brandskyddsarbete

Räddningstjänsten informerar – Så kommer du (nyttjare) igång med ditt brandskyddsarbete

Räddningstjänsten informerar – Teknisk beskrivning

Räddningstjänsten informerar – Kontrollplan

Underhållsplan

Räddningstjänsten informerar – Organisationsplan

Exempelhandlingar om systematiskt brandskyddsarbete

I vår exempelsamling hittar du olika exempel på hela och delar av ledningssystem för systematiskt brandskyddsarbete. Exemplen är utformade utifrån verksamhet, byggnadstyp och vilken part (ägare eller nyttjare) exemplet illustrerar.

Del av ledningssystem, flerbostadshus:

Exempel – Teknisk beskrivning – flerbostadshus

Exempel – Ansvar och organisation – flerbostadshus

Exempel – Kontroll och underhallsplan – flerbostadshus

Exempel – Riskinventering – flerbostadshus

Exempel – Revisionsplan – flerbostadshus

Komplett ledningssystem, flerbostadshus:

SBA Exempel – Ledningssystem flerbostadshus 10 våningar

SBA Exempel – Ledningssystem flerbostadshus 6 våningar

SBA Exempel – Ledningssystem flerbostadshus 3 våningar

Del av ledningssystem, förskola (fastighetsägare):

SBA Exempel – Teknisk beskrivning förskola ägare

SBA Exempel – Ansvar och organisation förskola ägare

SBA Exempel – Kontroll och underhållsplan förskola ägare

SBA Exempel – Riskinventering förskola ägare

Komplett ledningssystem, förskola:

SBA Exempel – Ledningssystem nyttjare förskola

SBA Exempel – Ledningssystem ägare förskola