Risker i förbundet

Riskbilden i förbundets två värdkommuner består dels av händelser som inträffar relativt ofta och som i normalfallet får små konsekvenser ur ett samhällsperspektiv men också av större händelser som inträffar mer sällan men däremot kan få stora konsekvenser samt öka påfrestningen på samhället och räddningstjänstorganisationen.

Frekventa olyckor/dimensionerande händelser

Under en femårsperiod (2010-2014) har räddningstjänsten enligt statistiken larmats till 3 906 händelser, vilket ger ett snitt på ca: 781 händelser per år. Automatlarm följt av trafikolyckor, brand ej i byggnad, brand i byggnad och övrigt är de vanligaste händelserna.

Brand i byggnad

Det brinner främst i Enköpings- och Bålsta tätort där många människor bor och/eller rör sig och det är i dessa som förbundet har bäst förmåga men vi har beredskap i samtliga delar av vårt geografiska område.

Trafikolyckor

Gällande trafikolyckor visar statistiken att Håbo kommun ligger under rikssnittet med andra jämförbara kommuner men något över det regionala snittet. Enköpings kommun ligger däremot högre i jämförbara värden med andra kommuner. Statistiken visar att motorvägen (E18) sticker ut med en tredjedel av samtliga trafikolyckor.

Brand ej i byggnad

Brand ej i byggnad som händelsetyp är den tredje vanligaste händelsetypen som Räddningstjänsten Enköping-Håbo larmas ut på efter automatlarm och trafikolyckor. Bränder som uppstår i andra objekt än i byggnader är tyvärr ofta anlagda, därefter sticker brandorsakerna Okänd samt Tekniskt fel ut. Tyvärr säger erfarenheten oss att flertalet av de larm där brandorsaken är okänd är bränder som är anlagda med uppsåt.

Stora olyckor

Stora olyckor är olyckor som ökar påfrestningarna på samhället och räddningstjänstorganisationen utöver det normala och där många människor är drabbade direkt eller indirekt. En trafikolycka med buss kan till exempel påverka ett stort antal människor direkt, medan en trafikolycka med farligt gods kan påverka ett stort antal människor indirekt genom att stora vägavsnitt får stängas av och/eller genom att miljön påverkas negativt. Räddningstjänsten Enköping-Håbo har identifierat tre områden som bedöms kunna ge upphov till stora olyckor i våra två kommuner. Utöver dessa tre områden kan givetvis en större brand (t. ex. på en nattklubb) eller trafikolycka (t.ex. med en turistbuss) också få förödande konsekvenser. De områden som har identifierats som särskilt riskfyllda är:

  • Olycka vid en verksamhet med omfattande hantering av farliga ämnen.
  • Olycka vid transport av farligt gods.
  • Vissa typer av naturolyckor av mer lokal karaktär.

Farlig verksamhet

Inom Räddningstjänsten Enköping-Håbos geografiska område finns tre verksamheter som av Länsstyrelsen klassats som farliga verksamheter och omfattas av lag (1999:381) och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Räddningstjänsten samarbetar med dessa verksamheter för att minska eventuella konsekvenser av t.ex. en brand eller annan olycka hos dessa verksamheter. Du kan läsa mer om dessa på sidan Farlig verksamhet

Olyckor vid transport av farligt gods

E18 är den största transportleden för farligt gods genom förbundet. Mätningar under september månad 2006 visade att 33 000 – 66 000 ton farligt gods transporterades på motorvägen under mätperioden. Komprimerade, ej brandfarliga gaser var det mest transporterade godset (upp till 22 200 ton) men samtliga riskklasser var representerade. Även på väg 55 transporteras farligt gods. Räddningstjänsten samarbetar med andra räddningstjänster samt regionala och nationella kemresurser för att ha god förmåga vid eventuella olyckor med farligt gods.

Naturolyckor

Inom denna kategori omfattas större olyckor som i grunden har orsakats av väderfenomen som t. ex. skyfall och stormvindar. Identifierade följder av dessa väderfenomen och som kan få negativa konsekvenser i Enköpings- och Håbo kommun är:

  • Högt vattenstånd
  • Stora snömängder
  • Ras och skred

När det gäller vattenståndet påverkas Enköpings- och Håbo kommun direkt av vattenståndet i Mälaren där en höjning på ett par meter skulle få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner framförallt i Enköpings kommun. Högt vattenstånd bedöms dock i huvudsak få ekonomiska konsekvenser i form av vattensjuk och förstörd egendom. Stora snömängder får stora konsekvenser på hela samhället och så även räddningstjänstorganisationen där framkomlighet och kommunikation kan bli svår.

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) har inga kända ras eller skred inträffat i Håbo kommun men ett 20-tal har inträffat i Enköpings kommun varav i princip samtliga i kommunens norra delar. Sannolikheten för större ras eller skred bedöms dock vara låg och dess konsekvenser skulle endast bli lokala. En ras- eller skredolycka bedöms därför kunna hanteras inom ramen för den normala räddningstjänstorganisationen.