Sotning

Sotning och brandskyddskontroll är olika saker
Med sotning menas rengöring medan brandskyddskontroll avser kontroll (myndighetstillsyn) som utförs av kommunens sotningsentreprenör.

Vid sotning avlägsnas sot och annan beläggning i syfte att förebygga brand. Vid brandskyddskontroll prövas anläggningens funktion och egenskaper utifrån brandskyddssynpunkt i syfte att upptäcka fel och brister som kan leda till skador vid brand.

Frister

Kommunen beslutar om frister för sotning (rengöring). Beslut om frister för brandskyddskontroll tas på nationell nivå av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Det är alltså kommunen som bestämmer hur ofta din eldstad behöver sotas (rengöras) medan MSB bestämmer hur ofta den behöver kontrolleras.
Information om hur ofta din eldstad ska rengöras hittar du i tillsyn- och tillståndsplanen.

Tillsyns- och tillståndsplan 2023-2026


Frister för myndighetstillsynen framgår av MSB:s föreskrift om brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) som du hittar på www.msb.se.

Kommunens ansvar

Skorstensfejarmästaren är utsedd av kommunen att ansvara för sotning och brandskyddskontroll. Räddningstjänsten övervakar hur skorstensfejarmästaren utför sitt uppdrag.
Skorstensfejarmästaren som är kommunens sotningsentreprenör företräder kommunen och har delegation att fatta myndighetsbeslut (föreläggande och förbud).
Kommunens sotningsentreprenör är sedan flera år tillbaka Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB.
Ditt tak är sotarens arbetsmiljö. Det är därför viktigt att dina takskyddsanordningar är rätt utförda. Läs mer om vad som gäller i informationsblad om taksäkerhet.

Räddningstjänsten informerar – Taksäkerhet

När ska du kontakta skorstensfejarmästaren?

Kontakta skorstensfejarmästaren om du ändrar bränsletyp, om du ska ta en tidigare avställd anläggning åter i bruk, om du inte kommer att elda på ett tag eller om du har frågor om din eldstad.
Ändrar du bränsletyp (ved, pellets, olja eller gas) ska du anmäla det till skorstensfejarmästaren så att rengörings- och kontrollfrister kan anpassas till aktuellt bränsle.

Har ingen eldning skett sedan senaste rengöringen behöver ingen ny rengöring utföras. Anmäl detta till skorstensfejarmästaren i god tid innan nästa rengöringstillfälle. Observera att undantag från rengöring inte medför undantag från brandskyddskontroll. Brandskyddskontroll ska alltid utföras i enlighet med gällande frist såvida inte ett eldningsförbud har utfärdats. Har din anläggning stått avställd under en tid måste anläggningens brandskydd kontrolleras innan den åter får tas i bruk.

Avgifter

Avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs årligen genom indexuppräkning vid halvårsskiftet.
För indexuppräkning används sotningsindex som fastställs av organisationen Sveriges kommuner och landsting. Läs mer om våra avgifter.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll 2023-24

Sota själv

En fastighetsägare har rätt att ansöka om att själv få sota eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ansökan om egensotning kan göras på två olika sätt. På pappersblankett eller på digital blankett.
Den sökande väljer själv vilken ansökningsform som passar bäst.

Formulär – Ansökan om egensotning

Blankett – Ansökan om egensotning

Räddningstjänsten bedömer i samråd med kommunens sotningsentreprenör om den enskilde kan utföra sotning på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Den som ansöker om att få sota själv måste visa att han/hon har rätt utrustning, kompetens och har fysisk förmåga att själv utföra sotningen. Prövning av ansökan om egensotning sker i enlighet med aktuellt allmänt råd om rengöring och brandskyddskontroll.
Observera att även om du har fått medgivande om egensotning så kommer du även fortsättningsvis att få besök av kommunens sotningsentreprenör men då enbart för brandskyddskontroll (dvs myndighetstillsyn). Brandskyddskontroll utförs vart 3-6 år beroende på typ av panna, eldstad, bränsle och eldningens omfattning.
Medgivande om egensotning kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller annan tillsyn framkommer att rengöring inte skett på ett tillfredsställande sätt, dvs om anläggningen inte bedöms vara tillräckligt säker.

Installera ny eldstad, panna eller rökkanal

Bygganmälan krävs för nyinstallation eller ändring.
Ska du installera eller väsentligen ändra panna, eldstad eller rökkanal måste du anmäla detta till byggnadsnämnden i din kommun. För mer information om hur du gör en bygganmälan i din kommun klicka på kommunen nedan.

Enköping – Bygglov

Håbo – Bygglov

Det är vanligt att byggnadsnämnden begär att en särskild installationskontroll ska utföras. Räddningstjänsten rekommenderar att du anlitar en SSR Godkänd besiktningsman för en sådan besiktning. Läs mer om SSR Godkänd besiktning.
Observera att du inte får elda innan du har fått ditt slutbesked från byggnadsnämnden.