LBE

Brandfarliga varor

Brandfarliga varor är ett samlingsnamn för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. En brandfarlig gas är en gas som vid normal temperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Några av de vanligaste brandfarliga gaserna är gasol, acetylen och vätgas. Hit räknas även aerosoler.

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som är lika med eller lägre än 100 grader C. Vanliga exempel är bensin, diesel, spolarvätska, aceton mm. Vilken flampunkt en vätska har hittas på produktens produktdatablad.

Brandreaktiva varor är varor som utan att vara brandfarliga, kan orsaka eller förvärra en brand. Detta genom exempelvis oxiderande och självreaktiva egenskaper.

Hanteringen av brandfarliga varor styrs av lagen om brandfarliga och explosiva varor samt tillhörande föreskrifter. För vissa typer av hanteringar finns även informationsblad och handböcker utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dessa informationsblad är

Hantering av gasol på restauranger
Hantering av gasol i skolor
Bensinstationshandboken 

För yrkesmässig hantering (vilket per definition omfattar: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden) av brandfarliga varor krävs i regel tillstånd. Detta gäller för t ex hantering i publika lokaler, så som skolor, restauranger, försäljningsställen etc. och arbetslokaler så som industriverksamheter, verkstäder och dyl.

Ansökningsblankett för att söka hanteringstillstånd hittas i dokumentarkivet

Explosiva varor

Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom Enköping och Håbo kommun. Vanliga typer av explosiva varor är sprängämnen, stenspräckningspatroner och pyrotekniska artiklar (fyrverkerier).
Detta innebär att om du söker tillstånd för innehav (förvärv), förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten Enköping-Håbo som kommer att hantera din tillståndsansökan och senare även genomföra tillsyn hanteringen för att säkerställa att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs. Observera att tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar handläggs av Polisen.

För att ladda ner ansökningsblankett och läsa instruktioner om hur blanketten ska fyllas i, se i vårt dokumentarkivet under rubriken Brandfarlig vara.

Så här söker du tillstånd LBE

Du som hanterar brandfarlig vara kan behöva söka tillstånd för din hanteringen hos Räddningstjänsten. Hantering av explosiv vara medför att man alltid behöver ha ett hanteringstillstånd. Det första man behöver göra är att undersöka om man behöver hanteringstillstånd. När det gäller brandfarliga varor behövs tillstånd om hanteringen överskrider mängderna i följande tabell:
För att kunna handlägga er tillståndsansökan är det viktigt att ansökan är komplett. Inkomplett ansökan innebär en tidsfördröjning för handläggningen av ansökan vilket i sin tur innebär en högre kostnad för dig som sökande. Oavsett om du söker tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor är det du som är sökande som behöver redovisa hur du uppfyller lagen (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) och dess föreskrifter. Normalt sker detta genom att följande bilagor bifogas med ansökningsblanketten:

  • En beskrivning av hanteringsplatsen, detta genom exempelvis satellitfoto, plankarta och situationsplan där hanteringsplatsen är utmarkerad.
  • En beskrivning av hur de brandfarliga/explosiva varorna kommer förvaras. Vanliga platser är brandklassade skåp eller särskilt brandavskilda rum.
  • Dokumentation som styrker föreståndarens kompetens, ansvar och befogenheter. Detta genom en intern delegationsordning, kursbevis, sprängkort eller liknande.
  • Riskutredning. En beskrivning av vilka risker verksamheten identifierat med hanteringen och hur man ska arbeta för att minimera dessa risker. Vid behov kan även en klassningsplan behövas.
  • Intyg att eventuella cisterner är korrekt utförda och installerade. Detta genom certifikat, kontrollrapport efter senaste revisionskontroller/återkommande kontrollen.

Mer information finns i dokumentarkivet.

Tillståndspliktig mängd brandfarlig vara

Så fyller du i ansökan för brandfarliga varor

Blankett ansökan tillstånd brandfarlig vara

Blankett ansökan brandfarlig vara tillfällig hantering

Blankett anmälan föreståndare brandfarlig vara

 

Här hittar du information om avgifter för tillståndsprövning.