Verksamhet

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av lägre kostnader och högre förmåga än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.

Vision

Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och visionen är kopplad till 4 uppdrag.

  • Skador på liv, egendom och miljö förhindras genom en effektiv räddningsinsats.
  • Inga bränder uppstår i verksamheter där tillsyn genomförs enligt LSO och LBE.
  • Inga bränder uppstår på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring & brandskyddskontroll.
  • Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen första insats.

Uppdrag

Förbundet ska tillsammans med medlemskommunerna arbeta för att nå visionen. Kompetens och resurser är främst inriktade mot att genomföra räddningsinsatser. Utöver detta uppdrag arbetar förbundet med att på olika sätt förebygga olyckor. Förbundet arbetar med följande huvudprocesser:

Genomföra insats

Räddningstjänsten har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor tilldelats extraordinära befogenheter för att på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänstens verksamhet och organisation är uppbyggd kring uppdraget att genomföra räddningsinsats. Då privatpersoner eller företag inte kan hantera olyckshändelser ska Räddningstjänsten Enköping-Håbo genomföra räddningsinsats med målet att minimera konsekvenserna av olyckan och skydda liv, egendom och miljö.
Räddningstjänsten genomför även sjukvårdsinsatser i väntan på ambulans (IVPA). Detta regleras genom ett särskilt samverkansavtal med Region Uppsala.
Verksamhetsplan 2023 § 10/2023

Myndighetsutövning

Räddningstjänstens är tillsynsmyndighet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt tillståndsmyndighet enligt den senare lagen.

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor omfattar tillsyn av skäligt brandskydd, farlig verksamhet samt sotning och brandskyddskontroll. Vid tillsyn av skäligt brandskydd kontrolleras att det finns utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand samt att ägare eller nyttjare har vidtagit de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Tillsyn av farlig verksamhet omfattar kontroll av skyddsåtgärder, riskanalys och nödlägesplan. Räddningstjänstens tillsyn av sotning och brandskyddskontroll omfattar löpande uppföljning av hur kommunernas sotningsentreprenör utför sitt uppdrag.

Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor omfattar tillsyn av hanteringskraven. Vid tillsyn av hanteringskraven kontrolleras att den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor har vidtagit de åtgärder och försiktighetsmått som behövs, att riskerna har utretts på ett tillfredsställande sätt, att byggnader och hanteringsanordningar är inrättade och placerade på ett betryggande sätt samt att kraven gällande kompetens, föreståndare, förvaring och förpackningar uppfylls.

Tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor omfattar prövning av hanterings- och överföringstillstånd. Vid tillståndsprövning prövas om den som söker tillstånd har förutsättningar att hantera och överföra brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lagen och dess föreskrifter. Vid tillståndsprövning prövas även om föreståndare för hantering av explosiva varor kan godkännas.
Stöd till den enskilde Kommunerna ska vara föredömen i säkerhetstänkande och kommunernas personal är verksamma inom hela räddningstjänstens geografiska område. Räddningstjänsten utbildar kommunernas personal i att göra en första insats och verksamhetsansvariga i systematiskt brandskyddsarbete vilket skapar förutsättningar för tryggare och säkrare kommuner. Räddningstjänsten utbildar 6-åringar samt skolans årskurser 2, 5 och 8. Barn och unga formar framtidens kommun. Genom att tidigt påverka och informera om hur man skyddar sig mot olyckor kan vi påverka framtidens samhälle. Räddningstjänsten ska genom information och rådgivning underlätta för kommuninvånarna att skapa en säkrare livsmiljö. Detta sker i form av kampanjer och riktad information till olika målgrupper. Omvårdnadsprogrammet är en gymnasieutbildning i Enköpings kommun. Räddningstjänsten genomför delar av denna utbildning som ett uppdrag åt Utbildningsförvaltningen.

Indikatorer för räddningstjänstens verksamhet

Indikatorerna ska visa trender inom områden som är viktiga för kommunerna och där förbundet bidrar till utveckling. Till skillnad från förbundets mål har förbundets verksamhet inte alltid direkt påverkan på indikatorerna.