LSO

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för brandskydd. Tillsyn av brandskydd utförs med stöd av lag om skydd mot olyckor (LSO). Vi utför tillsyn regelbundet, vid behov och genom temafokusering. Regelbunden tillsyn innebär en återkommande och omfattande värdering av byggnadens brandskydd utifrån ett helhetsperspektiv.

Vid regelbunden tillsyn används intervaller 1-6 år mellan tillsynsbesöken. Om brandskyddet är riktigt bra finns det möjlighet att förlänga intervallet med två år. Om det har brunnit en byggnad eller om någon anmäler att brandskyddet är bristande kan en behovsstyrd tillsyn utföras. En sådan tillsyn kan begränsas utifrån vad som har hänt eller vilken brist som misstänks föreligga. Det finns många byggnader och lokaler som inte omfattas av regelbunden tillsyn. För sådana objekt kan Räddningstjänsten välja att under en begränsad period särskilt fokusera på en objektstyp (t ex bed & breakfast). Då görs först en inventering av antalet objekt. Därefter utförs tillsynsbesök i alla dessa verksamheter utifrån en på för hand fastställd skyddsnivå. Temafokusering kan också innebära ett särskilt fokus på en specifik brandskyddslösning (t ex hörbarhet hos utrymningslarm) för ett specifikt urval inom en objektstyp. Mer information om vår tillsynsverksamhet hittar du i vår Tillsynsplan 2023-2026.

Tillsyns- och tillståndsplan 2023-2026

Tillsyn av skäligt brandskydd

Denna typ av tillsyn är den vanligaste typen av tillsyn som utförs av Räddningstjänsten. Tillsyn av skäligt brandskydd innebär att verksamhetens risker jämförs med byggnadens brandskydd.
Vid tillsyn av skäligt brandskydd (LSO 2 kap 2§) kontrolleras att ägare och nyttjare har tillräcklig kunskap om verksamhetens risker och hur brandskyddet är utformat samt att nödvändigt underhåll och erforderliga kontroller utförs. Ägarens och nyttjarens systematiska brandskyddsarbete granskas och prövas genom kontroller av såväl tekniskt som organisatoriskt brandskydd.
Regelbunden tillsyn av skäligt brandskydd innebär minst ett tillsynsbesök på plats i byggnaden eller anläggningen då brandskyddet värderas utifrån ett helhetsperspektiv. I normalfallet deltar både ägaren och nyttjaren vid denna tillsyn. Vid de övriga tillsynstyperna kan tillsynen avgränsas till att enbart omfatta en begränsad del av brandskyddet.

Skriftlig redogörelse

Krav om skriftlig redogörelse har upphört att gälla. Räddningstjänsten utförde tidigare tillsyn av skriftlig redogörelse (LSO 2 kap 3§) i samband med ordinarie regelbunden tillsyn av skäligt brandskydd. Tillsyn av skriftlig redogörelse utfördes då som registerkontroll av att skriftlig redogörelse hade inkommit och att inlämnade uppgifter var korrekta. Lagkravet om skriftlig redogörelse upphörde 2021-01-01 då lag (2020:882) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor trädde i kraft.  Den som äger byggnader eller anläggningar är inte längre skyldig att lämna in skriftlig redogörelse.
Räddningstjänsten utför inte längre tillsyn av skriftlig redogörelse.

Tillsyn av förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler

Denna tillsyn kallas brandskyddskontroll och utförs av skorstensfejarmästaren som är kommunernas sotningsentreprenör.
Vid tillsyn (LSO 3 kap 4§) av förbränningsanordningar, rökkanaler och vissa imkanaler prövas anläggningens funktion och egenskaper utifrån brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde då anläggningen togs i bruk. Mer information gällande sotning hittar du på vår sida om  Sotning.