Brandvarnare

Den som tidigt uppmärksammas vid en brand har väsentligt ökade möjligheter att kunna sätta sig själv i säkerhet och därigenom undvika att skadas av branden. Om en brand upptäcks tidigt ökar även möjligheten att kunna släcka och begränsa skador på egendom och miljö.

Sedan 2004 finns ett allmänt råd om brandvarnare i bostäder där det anges att i alla bostäder bör det finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand. Brandvarnaren bör vara utförd enligt standard SS EN 14604 och placeras så att sovande personer kan väckas av signalen.

Det allmänna rådets status

Ett allmänt råd är inte bindande som en föreskrift utan anger istället hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln (lag, förordning eller myndighets föreskrift) till vilket det allmänna rådet är kopplat. Om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att den tvingande regeln uppfylls på annat sätt.

Det allmänna rådet om brandvarnare är kopplat direkt till lagen om skydd mot olyckor där det anges att ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader i skälig omfattning ska hålla utrustning för livräddning vid brand och vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär att om man väljer att inte följa det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder måste man själv visa hur lagens krav om livräddningsutrustning och krav om brandförebyggande åtgärder uppfylls på annat sätt. Ett sätt att uppnå anvisad skyddsnivå är att installera brandlarm eller sprinkler. Saknar bostaden sådan skyddsutrustning är man alltså skyldig att följa det allmänna rådet!

Kommunen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagens krav på brandskydd. Tillsyn kan även omfatta bostadsutrymmen. Räddningstjänsten Enköping-Håbo har tecknat avtal med Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB om att kontrollera förekomst och funktion hos brandvarnare i bostäder.

Läs mer

Mer information om brandvarnare hittar du på vår hemsida. Det allmänna rådet hittar du på MSB:s hemsida www.msb.se. På Brandskyddsföreningens hemsida www.brandskyddsforeningen.se finns en informationsskrift ”Goda råd om brandvarnare i bostäder” och på konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se finns riktlinjer för brandvarnare.

Kontakta oss

Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ringa oss på telefonnummer: 0171-47 56 00.

Ladda ner dokumentet i sin helhet:

Räddningstjänsten informerar – Brandvarnare