VMA

Med hjälp av VMA-systemet (Viktigt Meddelande till Allmänheten) kan stora grupper av människor bli varnade och få information i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

Det finns två typer av meddelanden; varnings- och informationsmeddelanden

Varningsmeddelande sänds omedelbart på begäran av behörig räddningsledare eller myndighet eller företag i situationer då omedelbar risk bedöms föreligga för skada på liv, egendom eller i miljön. Ett varningsmeddelande ska upprepas inom fem minuter. Varningsmeddelandet sänds alltid i samtliga medverkande radio- och TV-kanaler.

Informationsmeddelande sänds, dock utan krav på omedelbarhet, på begäran av behörig räddningsledare eller myndighet och företag för att förebygga och begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön. Ett informationsmeddelande ska upprepas inom tio minuter. Informationsmeddelandet kan begäras bli sänt i alla medverkande radio- och TV-kanaler.

Möjligheterna att sända meddelanden enligt VMA är inte kopplade enbart till räddningstjänst. De ska gälla också i situationer, som tenderar att utvecklas till allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. Lämpliga kontaktpersoner i dessa situationer är jourhavande befäl i kommunal räddningstjänst eller polischef i beredskap.

Behöriga att begära att få meddelanden sända är i övrigt räddningschef, räddningsledare, polismästare och samtliga räddningstjänstansvariga myndigheter på central och regional nivå. De anläggningar som fått kommunens tillstånd att själva utlösa signalen Viktigt Meddelande har också rätt att begära att få ett viktigt meddelande uppläst.

SOS-centralerna och Sveriges Radios sändningsledning i Stockholm har nyckelpositioner i kedjan för att få denna varning och information till allmänheten att fungera snabbt och effektivt. De regionala SOS-centralerna vidarebefordrar en begäran till sändningsledningen på Sveriges Radio via SOS-Centralen i Stockholm. Sändningsledningen ser till att Sveriges Radios alla kanaler sänder meddelandet och har ansvaret att distribuera uppgifterna till alla de övriga medverkande radio- och TV-företagen. Sändningsledningen tjänstgör dygnet runt året runt och säkerställer att meddelandet når alla parter.