Brandfarlig och explosiv vara

Brandfarlig och explosiv vara är ett begrepp som används för att beskriva varor som kan orsaka brand eller explosion och därmed skada liv, hälsa, miljö eller egendom.

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor reglerar hantering, överföring, import och export av sådana varor och syftar till att förebygga olyckor och obehörigt förfarande med varorna.

Till brandfarliga varor hänförs brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Exempel på sådana varor är propan, bensin, acetylen och ammoniumnitrat. Till explosiva varor hänförs explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på sådana varor är krut, dynamit, fyrverkerier och tändhattar.

Piktogram för brandfarlig varaPiktogram för gasbehållare

Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att minska risken för brand eller explosion. Det kan till exempel handla om att förvara varorna på ett säkert sätt, märka dem tydligt, utbilda personalen, ha brandsläckningsutrustning tillgänglig och anmäla eventuella incidenter.

För vissa typer av hantering av brandfarliga eller explosiva varor krävs tillstånd av räddningstjänsten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det gäller till exempel om man hanterar stora mängder av varorna, om man tillverkar eller förpackar explosiva varor eller om man importerar eller exporterar explosiva varor till eller från länder utanför Europeiska unionen. Tillståndet kan förenas med villkor som måste följas för att säkerställa en god brandskyddsnivå.

Brandfarlig och explosiv vara är alltså ett viktigt område för att skydda människor och samhället från olyckor som kan få allvarliga konsekvenser. Genom att följa lagen och de regler som finns kan man bidra till en säkrare hantering av dessa varor.