Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Skäligt brandskydd
I 2 kap 2 § i lag om skydd mot olyckor anges att fastighetsägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär att ägare och nyttjare har ett delat ansvar för sitt brandskydd och att brandskyddet ska vara tillräckligt bra utifrån den verksamhet som bedrivs.

Brandskyddet måste alltså anpassas och utformas för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Det är ägarens och nyttjarens ansvar att se till att brandskyddet är rätt utformat. Vid tillsyn kontrollerar Räddningstjänsten såväl tekniskt som organisatoriskt brandskydd och värderar det i förhållande till verksamhetens riskbild.

Brandskyddet i en byggnad som ursprungligen utformats för en verksamhet där man med tiden tar lokalerna i anspråk för en annan verksamhet måste anpassas till den nya verksamheten. Om ändringen är omfattande kan bygglov eller bygganmälan behövas. För omfattande ändringar hänvisas till kommunens byggnadsnämnd. För mindre omfattande ändringar handlar det i regel om att anpassa och utforma utrymningssäkerheten så den matchar den nya verksamheten.

Räddningstjänsten bistår med en viss grad av rådgivning men p.g.a. vårt tillsynsuppdrag måste vår rådgivning begränsas. En ägare eller nyttjare som ämnar byta verksamhet i sina lokaler kan i vissa fall behöva anlita en brandkonsult som bistår med detaljerade anvisningar om hur brandskyddet bör anpassas till den nya verksamheten.

Med rätt utformat brandskydd kan risken för brands uppkomst minskas och skador till följd av brand begränsas. Brandskyddsåtgärder bör därför ses som en angelägen investering.
sk_ligt_brandskydd