Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Systematiskt brandskyddsarbete
Ansvaret för brandskyddet i byggnader och anläggningar är delat mellan fastighetsägare (ägare) och nyttjanderättshavare (nyttjare). I regel är det ägaren som har helhetsansvaret medan nyttjaren ansvarar för hela eller delar av brandskyddet i sina lokaler. För att vara säker på att brandskyddet fungerar under en byggnads eller anläggnings hela användningstid måste både ägare och nyttjare arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. I det ingår att dokumentera arbetet. Hur mycket av detta arbete som behöver dokumenteras beror på hur komplicerat brandskyddet är. För ett enkelt och okomplicerat tekniskt brandskydd räcker det med en enkel och kortfattad dokumentation medan ett mer omfattande tekniskt brandskydd kräver mer dokumentation för att säkerställa att brandskyddet fungerar.

För att kunna bedriva ett systematiskt arbete behövs ofta någon form av ledningssystem. Ett ledningssystem kan sägas vara en förutbestämd arbetsmetod som genom strukturerad dokumenthantering underlättar för användaren att leda och följa upp arbetet. En registerförsedd pärm kan utgöra ledningssystem för enklare typer av systematiska arbeten medan det för mer omfattande arbeten kan behövas ett betydligt mycket mer omfattande system. Det viktiga är att systemet är tillräckligt omfattande och funktionellt för brandskyddsarbetet i den specifika byggnaden.

För brandskyddsarbete i byggnader med ett komplicerat tekniskt brandskydd kan det finnas fördelar i att satsa på något av de färdiga system som finns på marknaden men för byggnader med okomplicerat brandskydd kan man enkelt själv sammanställa den dokumentation som behövs. Då blir upprättandet en läroprocess som man har nytta av i det fortsatta brandskyddsarbetet.

För att kunna arbeta systematiskt med sitt brandskydd måste man veta hur och för vilket ändamål brandskyddet är utformat. Vet man det, kan man underhålla och kontrollera sitt brandskydd, utbilda och instruera sin personal samt arbeta för att begränsa risken för att brand uppstår och sprids. Grunden för allt systematiskt brandskyddsarbete är därför inventering och dokumentering av det tekniska brandskyddet. Då det tekniska brandskyddet är kartlagt utformas det organisatoriska brandskyddet där man börjar med att klargöra vilken part (ägare eller nyttjare) som ansvarar för respektive del av brandskyddet. Nästa steg är att upprätta planer för underhåll och kontroll. Därefter upprättas planer för utbildning och information, fastslås regler och rutiner för brandskyddsarbetet samt beslutas hur man aktivt anpassar brandskyddet till de risker som verksamheten genererar. Slutligen beslutar man hur uppföljning och revidering av systemet som helhet ska gå till.

Räddningsverket (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har gett ut ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete. Klicka på länken nedan så hittar du det allmänna rådet.
Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete
Räddningstjänsten har sammanställt ett informationsblad om systematiskt brandskyddsarbete. Klicka på länken ”Informationsblad” i menyn till vänster. Där hittar du informationsbladet om systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Räddningstjänsten har sammanställt exempel på ledningssystem för SBA för olika verksamheter och byggnadstyper. Klicka på länkarna nedan för att öppna respektive exempel.

Flerbostadshus, 3 våningar
Flerbostadshus, 6 våningar
Flerbostadshus, 10 våningar
Byggnad med flera brandceller, fastighetsägarens ledningssystem
Byggnad med flera brandceller, nyttjarens ledningssystem