Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Brandfarlig vara
Brandfarliga varor är ett samlingsnamn för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.
För yrkesmässig hantering (vilket per definition omfattar: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden) av brandfarliga varor krävs i regel tillstånd. Detta gäller för t.ex. hantering i publika lokaler, så som skolor, restauranger, försäljningsställen etc. och arbetslokaler så som industriverksamheter, verkstäder o.dyl.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är både tillståndsmyndighet (utfärdar beslut om tillstånd) och förrättar tillsyn på de verksamheter inom räddningstjänstens verksamhetsområde (Enköpings- och Håbo kommuner) som har tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara.

Det är verksamhetens skyldighet att se till att kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor efterlevs. Ansökning om tillstånd för brandfarlig vara sker till Räddningstjänsten Enköping-Håbo.

För att kunna handlägga er ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara är det viktigt att den tillståndsansökan som ni skickar in är komplett.

Inkomplett ansökan innebär både en tidsfördröjning för hantering av tillstånd samt att kostnaden för tillståndet blir högre till följd av större tidsåtgång för handläggning av ert ärende.
Tillståndsansökan brandfarlig vara
Innan du ansöker om tillstånd bör du först kontrollera om du verkligen behöver hantera så stora mängder att du behöver tillstånd. Gränsvärden för tillstånd beror på var hanteringen kommer att ske (inomhus eller utomhus, i publik eller icke-publik verksamhet). Klicka på länken nedan för att se gränserna för tillståndspliktig mängd.

Tillståndspliktig mängd
Blankett
Blankett för ansökan om brandfarlig vara hittar du i ”Blanketter” i menyn till vänster.
Eller via länken nedan.

Blanketter
Föreståndare
Tillståndshavare för hantering av brandfarliga varor skall utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten och därefter underrätta tillsynsmyndigheten om utsedda föreståndare.
   
En föreståndare skall vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet som hanteringen ingår i.

Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. En tillståndshavare skall se till att föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de skall kunna fullgöra detta ansvar. Förordning (2001:695).

Information om gasolanläggningar
Nedan kan ni finna information om hantering av gasol på restauranger och skolor.