Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Skriftlig redogörelse
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska det för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora, upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Redogörelsen skickas till kommunen som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.
 
Det är ägaren till byggnaden som ansvarar för att upprätta och skicka in redogörelsen till kommunen. Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska kunna upprättas.  
Redogörelsen ska finnas tillgänglig vid tillsyn och ska uppdateras vid förändringar i verksamheten eller vid ombyggnad och tillbyggnad.

Vilka omfattas av kravet på skriftlig redogörelse?
I Räddningsverkets föreskrift, 2003:10, anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse.
Läs mer om vem som omfattas här: Räddningsverkets föreskrift, 2003:10

Hur ska den skriftliga redogörelsen se ut?
I ett allmänt råd från Räddningsverket, SRVFS 2004:4, finns en mall för vilka uppgifter den skriftliga redogörelsen bör innehålla och hur den bör ställas upp. För vissa byggnader eller verksamheter passar mallen inte fullt ut. Den skriftliga redogörelsen bör då följa mallen så gott det går, men får anpassas till vissa delar så att den passar den aktuella byggnaden eller anläggningen.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo använder Räddningsverkets mall men godtar även andra mallar som innehåller samma uppgifter. Den skriftliga redogörelsen av brandskyddet skickas till e-post:
Räddningstjänsten Enköping/Håbo
Blanketten Skriftlig redogörelse finner du under menyn "Blanketter" och via länken nedan!

Länk till blanketter