Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Tillsyn
Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lag om hantering av brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsyn utförs regelbundet, vid behov och genom temafokusering.

Tillsyn av skäligt brandskydd (LSO 2 kap 2§)
Vid tillsyn av skäligt brandskydd kontrolleras att ägare och nyttjare har tillräcklig kunskap om verksamhetens risker och hur brandskyddet är utformat samt att nödvändigt underhåll och erforderliga kontroller utförs. Ägarens och nyttjarens systematiska brandskyddsarbete granskas och prövas genom kontroller av såväl tekniskt som organisatoriskt brandskydd.
Tillsyn av skriftlig redogörelse (LSO 2 kap 3§)
Vid tillsyn av skriftlig redogörelse utförs registerkontroll av att skriftlig redogörelse har inkommit för aktuellt tillsynsobjekt och att inlämnade uppgifter är korrekta.
Tillsyn av farlig verksamhet (LSO 2 kap 4§)
Vid tillsyn av farlig verksamhet kontrolleras att ägare och verksamhetsutövare har tillräcklig kunskap om verksamhetens risker och dess skyddsåtgärder och att det finns en plan för hur man underrättar berörda myndigheter vid ett utsläpp. Anläggningens riskanalys och nödlägesplan granskas och kontrolleras. Dessutom utförs kontroll av övriga skyddsåtgärder. Denna tillsyn utförs vanligtvis samordnat med Länsstyrelsen.
Tillsyn av förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler (LSO 3 kap 4§)
Vid tillsyn av förbränningsanordningar, rökkanaler och vissa imkanaler prövas anläggningens funktion och egenskaper utifrån brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde då anläggningen togs i bruk. Brandskyddskontroll utförs av medlemskommunernas sotningsentreprenör.
Tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor (LBE 6-11§§)
Vid tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor kontrolleras att den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor har tillräcklig kunskap om de risker som hanteringen medför och den reglerande lagstiftningen samt att nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits och att erforderliga kontroller utförs. Riskutredning och explosionsskyddsdokumentation granskas och kontrolleras. Dessutom utförs kontroll av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder på hanteringsstället.
Mer information om hur Räddningstjänstens tillsynsverksamhet är ordnad hittar du i vår tillsynsplan, se länk nedan.
Tillsyn- och tillståndsplan 2015-2018