Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Explosiva varor
Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom Räddningstjänsten Enköping-Håbos verksamhetsområde. Detta innebär att om Du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten Enköping-Håbo som kommer att hantera Din tillståndsansökan.
I Räddningstjänsten Enköping-Håbo verksamhetsområde ingår Enköpings- och Håbo kommun.

Tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar handläggs fortfarande av Polisen.

Tillstånd till gränsöverskridande överföring handläggs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap , MSB. Hemsida för MSB har mycket övrig information som berör explosiv vara.

Nedan följer information om ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara.

Tillstånd - Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Det kan behövas sökas flera typer samtidigt, beroende på hur hanteringen hos Er ser ut.

Förvärv och innehav – Det finns två alternativ av förvärv och förvaring:
Köp av explosiv vara och direkt förbrukning, t.ex. vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behövs inget tillstånd till förvaring.
Köp av varor och förvaring i förråd för framtida användning. Då behövs även tillstånd till förvaring.

Förvaring – Detta tillstånd behöver Du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar Du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte Du något tillstånd till förvaring själv.

Handel – Handel med explosiva varor, t.ex. om Du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring – Vid köp av vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande av ny föreståndare – Då redan tillstånd för hantering av explosiv vara har beviljats och inga andra förändringar i hanteringen skall göras.

Vilka tillstånd som skall sökas beror alltså på hur Er hantering ser ut. Vid försäljning av pyrotekniska varor behövs sålunda följande tillstånd:
• tillstånd till förvärv och innehav
• tillstånd till handel
• tillstånd till förvaring, om Du förvarar i eget förråd

Vid förvaring av sprängmedel behövs något eller några av följande tillstånd:
• tillstånd till förvärv och innehav
• tillstånd till förvaring
• tillstånd till överföring

Blankett för ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor finns under meny blanketter.

En och samma blankett används för att söka flera tillstånd. Typ av tillstånd kryssas i på första sidan. Blanketten ska skickas eller lämnas till:

Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Västra ringgatan 6
745 31 Enköping


Det är viktigt att det för ansökan aktuella och relevanta handlingar bifogas ansökan så att räddningstjänstens handläggare ska kunna ge en snabb och korrekt bedömning av ärendet. I blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka handlingar som skall bifogas.

När en komplett ansökan mottagits kommer ärendet att gå på remiss till polisen och annan myndighet beroende på ärendets art.

För att hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för Er och Er omgivning skall tillståndshavare och dennes föreståndare för verksamheten ha kunskap om de risker som är förknippade med de explosiva varorna.

Om ansökan rör hantering på särskild plats (t.ex. förråd eller försäljningslokal) kan räddningstjänsten besluta om att avsyning genomförs innan tillstånd ges. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillsyn - Efter att tillstånd för hantering av explosiva varor beviljats är det Räddningstjänsten Enköping-Håbo som genomför tillsyn av Er verksamhet. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.