Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Övernattning
När man sover är det självklart mycket svårare att upptäcka en brand än om man är vaken. I hemmet hjälper brandvarnaren dig att vakna så att du snabbt kan släcka branden eller utrymma bostaden.

För hotell ställs ännu större krav på bl a brandlarm och hur byggnaden ska vara utförd.
Den som hyr ut en lokal (fastighetsägaren) har tillsammans med den som hyr lokalen (nyttjanderättshavaren) ett ansvar för att brandskyddet i lokalen är tillräckligt bra för det ändamål som lokalen används för. Om en brand utbryter och människor kommer till skada kan båda parter ställas till ansvar för den skada som har uppstått.

Tillfällig övernattning
I samband med idrottsevenemang men också vid andra tillfällen förekommer det att skollokaler, idrottsanläggningar och andra typer av lokaler används för tillfällig övernattning. Det innebär att man använder lokalerna för annat ändamål än vad de ursprungligen är utformade för. Därmed kan vissa nödvändiga skyddsåtgärder saknas. Om övernattning ska ske i lokaler som inte är utformade för sovande människor måste brandskyddet först anpassas annars är inte brandskyddet tillräckligt bra.

Övernatta endast i markplan, inte i källarplan eller i lokal belägen på annat plan än markplan. Lokalen måste ha tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar och ska kunna utrymmas direkt ut i det fria via fönster eller dörr. Byggnader med lokaler för övernattning ska vara försedda med ett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm som även kan utlösas manuellt. Vid övernattning för ett mindre antal personer (färre än 9 personer) accepteras brandvarnare i övernattningslokalen och utglesat brand- och utrymningslarm med detektorer i korridorer och i andra lokaler som måste passeras för att nå utrymningsväg.

Utrymningsvägar och väg till utrymningsvägar ska vara försedda med vägledande markering i form av belysta eller genomlysta utrymningsskyltar. Övernattningslokalen ska vara utförd som egen brandcell eller ingå i en grupp av lokaler som är brandtekniskt avskilda från annan verksamhet. Dörrar mellan salar och korridorer och trapphus ska vara stängda. Utrymningsplaner skall finnas i varje övernattningslokal. Släckutrustning ska finnas tillgänglig inom 25 meter från lokalen.

För att göra det möjligt att utrymma från lokalen måste möblering av tillfälliga bäddar och placering av packning beaktas. Lokalerna får inte övermöbleras. Varje person ska ha minst 3 m2 att disponera i lokalens sovdel. I större lokaler t ex en gymnastiksal bör enheter om cirka 20 personer sektioneras med fria gångar på 5 meter som mynnar mot utrymningsvägarna.

För övernattningen ska en logiansvarig utses vars uppgift är att bevaka att lokalen uppfyller tillräcklig brandskyddsnivå samt att de övernattande känner till hur lokalen utryms och vilka ordningsregler som gäller.

För att ge räddningstjänsten möjlighet att genomföra en snabb och effektiv räddningsinsats behöver räddningstjänsten information om planerade övernattningar. Observera att information till Räddningstjänsten inte på något sätt innebär ansvarsbefrielse för ägare eller nyttjare utan enbart ett sätt att ge förutsättningar för räddningstjänsten att gör en snabb och effektiv insats. För de övernattandes säkerhet måste grundkraven om skyddsnivå vara uppfyllda annars kan inte övernattningen betraktas som tillräckligt säker.
Om du klickar på följande länk hittar du:Blankett för information till räddnnigstjänsten
Blanketten skickas till vår myndighetsbrevlåda: raddningstjanst@rtjeh.se senast en vecka innan den planerade övernattningen.
Det finns ett allmänt råd om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar. Det allmänna rådet, som har beteckningen SRVFS 2008:3, ingår i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling. Där kan du läsa vad den statliga myndigheten anser om vilken skyddsnivå som bör gälla för den som bedriver hotellverksamhet. Av rådet framgår att det i tillämpliga delar också kan användas för tillfälliga övernattning. Du hittar det allmänna rådet på MSB:s hemsida.www.msb.se
Räddningstjänsten har sammanställt ett informationsblad om vad som gäller för tillfällig övernattning i publika lokaler samt en checklista för kontroll inför övernattning.
Klicka här för att öppna det