Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Sotning
Sotning och brandskyddskontroll är två olika delar. Sotning omfattar rengöring medan brandskyddskontroll avser myndighetstillsyn. Vid sotning avlägsnas sot och annan beläggning i syfte att förebygga brand. Vid brandskyddskontroll prövas anläggningens funktion och egenskaper utifrån brandskyddssynpunkt i syfte att upptäcka fel och brister som kan leda till skador vid brand. Kommunen beslutar om frister för sotning. Beslut om frister för brandskyddskontroll tas på nationell nivå av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I länkar nedan hittar du kommunens frister för sotning (tillsyns- och tillståndsplan) och föreskriften med frister för brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).

Ändring av bränsletyp (ved, pellets, olja eller gas) ska anmälas till skorstensfejarmästaren så att rengörings- och kontrollfrister kan anpassas till aktuellt bränsle.

Har ingen eldning skett sedan senaste rengöring behöver ny rengöring inte ske. Anmäl detta till skorstensfejarmästaren i god tid innan nästa rengöringstillfälle. Observera att undantag från rengöring inte medför undantag från brandskyddskontroll. Brandskyddskontroll ska alltid utföras i enlighet med gällande frist såvida inte ett eldningsförbud har utfärdats.

Nyinstallation eller väsentlig ändring av panna, eldstad eller rökkanal ska anmälas till byggnadsnämnden. Eldning får inte ske innan slutbesked har meddelats.

En fastighetsägare har rätt att ansöka om att själv få sota eller låta någon annan utföra sotning, ”egensotning”, på den egna fastigheten. Ansökan om egensotning lämnas till räddningstjänsten som i samråd med kommunens sotningsentreprenör bedömer om den enskilde kan utföra sotning på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Den enskilde måste visa att han/hon har rätt utrustning, kompetens och har fysisk förmåga att utföra sotningen själv. Prövning av ansökan om egensotning sker i enlighet med aktuellt allmänt råd om rengöring och brandskyddskontroll.

Den som har fått medgivande om egensotning får även fortsättningsvis besök av kommunens sotningsentreprenör för brandskyddskontroll men då enbart vart 3-6 år beroende på typ av panna, eldstad, bränsle och eldningens omfattning. Medgivande om egensotning kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller annan tillsyn framkommer att rengöring inte skett på ett tillfredsställande sätt, dvs om anläggningen inte bedöms vara tillräckligt säker.

Avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs årligen genom indexuppräkning vid halvårsskiftet.

sotare
I länkarna nedan hittar du information om frister för rengöring (sotning), frister för brandskyddskontroll, avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt länk till skorstensfejarmästarens hemsida.