Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Eldning i stor omfattning
All eldning sker alltid på egen risk. Det är den som eldar som bär ansvaret. Om du eldar och tappar kontrollen över elden så att en brand uppstår kan du ställas till svars för detta.
Om du ska elda utomhus krävs det att du förbereder dig så att eldningen kan ske på ett säkert sätt. Planera och studera omgivningen innan du börjar elda:

  • Välj en säker plats utan risk för att elden sprider sig och antänder omgivningen

  • Ha alltid släckutrustning till hands

  • Lämna aldrig elden obevakad

  • Elda aldrig gräs ensam, om branden sprider sig kan man behöva vara flera för att kunna återta kontrollen

  • Se till att elden är släckt vid mörkrets inbrott

  • Studera vindriktningen så att rök inte riskerar att spridas över allmän väg

  • Elda inte vid stark eller byig vind eftersom det då råder stor risk för brandspridning om du tappar kontrollen över elden

  • Elda inte gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skogsmark (för lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog och att 2 meter breda plöjda eller på annat sätt frigör jordytor finns som kan fungera som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns). Är du lantbrukare och har för avsikt att elda av ett större område bör du kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om dina försäkringsföreskrifter.

  • Elda inte om eldningsförbud råder
I Enköping och Håbo är det enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna inte tillåtet att elda inom detaljplanelagda områden eller områden med områdesbestämmelser. De flesta tätorter och byar omfattas av sådana bestämmelser. I Enköping gäller undantag från dessa regler under 30 april (Valborg) samt under perioden 15-30 april och 15-31 oktober. I Håbo gäller undantag från dessa regler under 30 april (Valborg) samt under perioden 1 oktober till 31 mars. Under dessa perioder får du elda torrt trädgårdsavfall. Önskar du mer information om vad som gäller kring eldning ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv kontaktar du miljöavdelningen i din kommun.
Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av stor brandrisk.
Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Det är länsstyrelsen eller kommunen som beslutar om eldningsförbud. Inför sådana beslut samarbetar räddningstjänsten Enköping-Håbo med Storstockholms brandförsvar. Information om brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions sändningar och i lokalpressen. Information om eldningsförbud kan också fås via:
Räddningscentralen
eldningsf_rbud
Information om aktuell brandrisk kan fås via appen BRANDRISK Ute som är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Du hittar appen i App Store eller Google Play.