Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Bad och vatten
Män i övre medelåldern och med alkohol i kroppen. Det är profilen på den grupp som löper störst risk att drunkna. Bland små barn är drunkning den vanligaste dödsorsaken.
Alkohol ökar risken
Många av drunkningsolyckorna hade kanske kunnat undvikas om personerna inte hade druckit alkohol. Bland omkomna män hade 65 procent alkohol i kroppen vid drunkningstillfället. Av kvinnorna hade knappt 40 procent druckit alkohol.

Även bland de lite äldre barnen finns alkohol med i bilden vid drunkningsolyckor. Bland 7-17-åringar hade 40 procent alkohol i blodet. Intag av narkotika är också en bakomliggande orsak till drunkning. Bland omkomna män i åldrarna 20 till 44 år hade nästan 40 procent spår av narkotiska medel i kroppen.
Bristande tillsyn
Under de senaste 100 åren har antalet barn som drunknar minskat med 90 procent. I Sverige omkommer i snitt 10 barn i drunkningsolyckor varje år. Samtidigt är det den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 6 år. Och den näst vanligaste bland barn mellan 7 och 17 år, tätt följd av trafikolyckor.

De flesta av de mindre barnen drunknar vid badplatser eller i trädgårdspooler och dammar. Ofta har tillsynen brustit och barnen saknat flythjälpmedel.
Kulturella skillnader
Barn med en annan kulturell bakgrund än den svenska är överrepresenterade i olyckstatistiken över barn som drunknar. Det kan bero på att simkunnigheten ofta är sämre i länder i exempelvis Mellanöstern och att det finns brister i kunskapen om vattensäkerhet.