Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Pooler och dammar
Det är främst barn i förskoleåldern som omkommer i pooler och trädgårdsdammar. Vanliga bidragande orsaker är brist på skyddsanordningar eller bristande övervakning. Ett stort antal skador uppstår också på grund av halkningar, fall och dykning.
Vad säger lagen?
Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Ordningslagen 3 kap 5§

”Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot olyckor med barn skall särskilt beaktas.” Ordningslagen 3 kap 5§.

”Anläggningens ägare eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe ansvarar för att anläggningen är försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar.” Ordningslagen 3 kap 5§.

För fasta pooler och dammar, med vatten djupare än 2 dm, krävs skydd mot olycksfall. Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 8:951.

Flyttbara pooler omfattas ej av plan- och bygglagen eller Boverkets byggregler, såvida de inte är varaktigt uppställda.

Hyresgäst och inte hyresvärd är sålunda ansvarig för skador eller olyckor med hyresgästens flyttbara pool. Dom 2011 i Malmö hyresnämnd (ärendenr. 2793-10).

Föräldrar har tillsynsansvar för sina barn. Föräldrabalken 6 kap 2§.

Titta på filmen om hur ni kan göra poolen säkrare!