Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Valborgsmässoeld
valborg2
Ska du anordna en Valborgsmässoeld? Då är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. Här får du veta mer om tillståndskrav, placering, storleksbegränsning och annat du bör tänka på.

Inför Valborg ska man söka tillstånd hos polisen för att få anordna en Valborgsmässoeld. Det behöver du göra om tillställningen är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media för din Valborgsmässoeld. För mindre brasor i egen förening krävs inget tillstånd, men är du osäker kontakta polisens tillståndsenhet.
Länk till polismyndighetens tillståndsenhet
Valborgsmässoeldens placering, storlek och innehåll

 • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.

 • Bålet får inte vara för stort, maximalt 8 meter i diameter och 4 meter högt.

 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.

 • Bålet skall innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas på grund av kraftig röktveckling. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förekomma.

 • Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.


Kom ihåg!

 • Den som anordnar en Valborgsmässoeld är alltid ansvarig. Ansvarig eller av ansvarig utsedd person skall vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Vid behov skall särskild bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.

 • Vid hög brandrisk, stark blåst eller när eldningsförbud råder får inte valborgsmässoelden tändas.

 • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Lämpligen ansluten vattenfylld brandslang som når bålet och närmaste omgivningen. Vattentunna med hinkar, handbrandsläckare eller kombination av ovanstående utrustning går också utmärkt. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.

 • Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden.

 • Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.

 • Lämna inte elden utan tillsyn.
Under perioder av extrem torka kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Det är länsstyrelsen eller kommunen som beslutar om eldningsförbud. Inför sådana beslut samarbetar räddningstjänsten Enköping-Håbo med Storstockholms brandförsvar.

Information om brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions sändningar och i lokalpressen. Information om eldningsförbud kan också fås via:
Räddningscentralen
Information om aktuell brandrisk kan fås via appen BRANDRISK Ute som är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Du hittar appen i App Store eller Google Play.