Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Mål
Nationella mål för säkerhet
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Lagen föreskriver att räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt lagen skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall se till att allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Dessutom skall de lämna upplysning om hur varning och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor.
Räddningstjänstrens handlingsprogram redovisar arbetet i Enköping och Håbo kommuner för att leva upp till intentionerna i lagen. Delar av handlingsprogrammet finns redovisat på kommunernas hemsidor. Handlingsprogrammet skall finnas att ladda ner i sin helhet.
Övergripande mål för säkerhet i Enköpings kommun:
• Tillförsäkra kommuninnevånare, anställd personal, näringsliv och miljö en hög säkerhet och trygghet i fred, kris och krig.
• Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunerna och deras bolag med så få störningar och egendomsförluster som möjligt och därigenom upprätthålla en god kvalitet.
• Genom ett aktivt och effektivt säkerhetsarbete bidra till bästa möjliga ekonomi för kommunen och dess bolag.
Övergripande mål för säkerhet i Håbo kommun:
• Alla som bor, vistas och verkar i Håbo kommun ska känna säkerhet och trygghet.
• Offentliga miljöer och mötesplatser ska vara säkra och trygga.
• Kommunen ska ha en god beredskap att skydda livsmiljöer när dessa hotas och ska genom ett aktivt säkerhetsarbete ha en fungerande verksamhet som bidrar till ett säkrare samhälle och långsiktigt hållbar ekonomi.