Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Insatstider
I LSO poängteras vikten av en snabb insats vid inträffade händelser. Även om
räddningstjänsten skall ha som målsättning att kunna genomföra en snabb insats, så är den
snabbaste insatsen då den enskilde själv kan ingripa i ett tidigt skede.

Enligt LSO skall räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Räddningstjänsten skall via sin medverkan vid markanvändningsplaneringen och
kommunens övergripande samhällsplanering se till att nödvändiga åtgärder vidtas så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid. I första hand genom att ny samlad
bebyggelse bör lokaliseras så att insatstider är godtagbara.

Räddningstjänsten skall kunna anpassas till kommunens planering och skall bland annat
genom nya fordon ständigt förbättra insatstiderna till kommunens alla delar. Kommunens
räddningsstyrkor skall kunna flyttas till nya lokaler om det kan anses nödvändigt.
Räddningstjänstens personal skall kunna röra sig i hela kommunen och ändå hålla
insatstiderna.

För enstaka friliggande objekt kan dock längre insatstider accepteras. För sådana eventuella
objekt skall särskilda byggnadstekniska eller andra åtgärder vidtas som skall förstärka de
förebyggande åtgärderna mot brand under den förlängda tid som det tar för
räddningsstyrkorna att nå skadeplatsen.

Länkarna redovisar insatstiderna för våra två kommuner!