Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Historik
Före 1758 fanns inga brandredskap att tala om i staden, men på allvarlig uppmaning av landshövdingen förmåddes borgerskapet detta år att inköpa en brandspruta för 1200 riksdaler. En befallning från länsstyrelsen 1783 ålade stadens gårdsägare att under sommaren, framför varje port, ha en vattenfylld tunna jämte en gran eller lövruska till släckning. En sotare anställdes även detta år.
År 1798 uppfördes stadens första spruthus och 1818 inköptes en ny brandspruta och kort därefter även ett brandsegel. 1834 byggdes ett andra spruthus, spruthuset var placerat där det idag är en parkering vid busstationen.
I början av 1700-talet fanns två brandväktare i staden och styrkan utökades efterhand. 1885 blev brandväktarna utbytta mot patrullerande nattvakter.
station_enkoping
Branden 1799
Under eldsvådan 1799 ödelades 73 gårdar, eller mer än halva staden. Det var tidigt på morgonen fredagen den 23 augusti då elden utbröt i Redlundska gården, och spred sig sedan under stark sydlig vind över en stor del av staden. Först fram på eftermiddagen kunde elden i någon mån begränsas, men då hade den ödelagt stadens finaste hus, däribland kan nämnas stadskällaren, gästgivaregården och apoteket. Däremot klarade sig kyrkan och tingshuset.
1800-talets slut
I början av 1880-talet anskaffades flera brandsprutor som sköttes av värnpliktiga brandsoldater bland stadens befolkning. År 1899 bildades den frivilliga fasta brandkåren och övertog ansvaret för sprutor och spruthus.
1910 bestod brandkåren av inte mindre än 31 brandsoldater, brandchef och vice brandchef plus en adjutant som skrev protokollen.
De första brandkårsuniformerna såg dagens ljus 1910 och kostade ca 23kr/st.
Det gamla spruthuset från 1834 var slitet och utdömt varför en ny ändamålsenlig brandstation med slangtorn byggdes och invigdes den 2 november 1929. Det kostade 130 000 kr att bygga brandstationen och den innehöll inte bara brandkår utan även badhus, kommunal tvättinrättning, damfrisering samt fyra lägenheter.
Senare hälften av 1900-talet
1958 heltidsanställdes en vice brandchef, 1961 heltidsanställdes en brandchef. I november 1967 fanns förutom brandchef och vice brandchef även fem brandmän på heltid som arbetade enbart under dagtid. 1972 överfördes ambulansen från privat regi till brandkåren och den heltidsanställda personalen övergick till skifttjänst. Samtidigt reducerades deltidskåren till 24 man fördelat på tre grupper.
1980 återinvigdes brandstationen efter att ha om- och tillbyggts för 7,1 miljoner kr. Under 1980-81 anställdes ytterligare 18 brandmän på grund av att arbetstidsförkortning genomfördes.