Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Räddningstjänstens organisation
Från och med år 2008 har Enköping och Håbo kommuner bildat ett förbund för kommunernas räddningstjänster. Samarbetet mellan kommunerna skall medföra lägre kostnader och ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Detta innebär bland annat gemensam ledning, befälsberedskap, service och materialunderhåll.
Räddningstjänsten har tagit fram en broschyr som beskriver lite av vad Räddningstjänsten arbetar med. Klicka på bilden till höger!
Förbundsdirektion
Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion som ansvarar för förbundets verksamhet direkt under kommunernas kommunfullmäktige. Direktionen består av sex politiker med tre politiker från vardera kommunen.
Förbundets verksamhetsidé är att arbetet skall planeras så att förbundets olika kompetenser och resurser utnyttjas maximalt för att ge kommunernas företag och de som vistas i kommunerna bästa möjliga service.
Ansvarsfördelning
Räddningschefen har det övergripande ansvaret i organisationen och svarar mot förbundsdirektionen som består av politiker från Enköping och Håbo.

Organisationen har en ledningsgrupp som består av räddningschefen, distriktschefer, brandinspektörer och processägare.
Linjeorganisation
Räddningstjänsten är organiserad i en linjeorganisation. Förbundet är indelat i två distrikt. Varje distrikt leds av en distriktschef. Varje distriktschef är närmaste chef för fem heltidsanställda styrkeledare samt för tre kårchefer som arbetar på förbundets ytterstationer.

Distriktchef Väst ansvarar för Enköping hel- och deltid samt deltidsstationerna i Veckholm och Fjärdhundra.

Distriktchef Öst ansvarar för Bålsta hel- och deltid samt deltidsstationerna i Skokloster och Örsundsbro.
Processer
Räddningstjänsten Enköping/Håbo arbetar i processer för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Att arbeta i processer innebär ett systematiskt tänkande där ett arbetsmoment kan ses som en cykel som kontinuerligt återkommer samtidigt som man arbetar med att metodiskt förbättra arbetet.

Huvudprocesserna är indelade i:
Linjeorganisation
linjeorganisation
Räddningstjänsten Enköping/Håbo
r_ddningstj_nsten_i_fokus